Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wyjazd studyjny do Rumunii

 

Brak opisu obrazka

 

Lokalna Grupa Działania „Zielony Wierzchołek Śląska” w partnerstwie z Lokalną Grupą Działania „Bractwo Kuźnic”, Lokalną Grupą Działania „Perła Jury" oraz Lokalną Grupą Działania „Partnerstwo Północnej Jury” organizuje wyjazd studyjny do Rumunii.

1.  Cel wyjazdu: Nawiązanie współpracy partnerskiej z rumuńskimi Lokalnymi Grupami Działania.

2.   Termin wyjazdu: 22-26 sierpienia 2018 roku.

3.   Liczba uczestników wyjazdu – 50 osób.

4.  Organizator zapewnia: transport, wyżywienie, noclegi, ubezpieczenie, opiekę pilota/opiekuna grupy oraz realizację programu merytorycznego.

Organizator nie wypłaca żadnych dodatkowych diet przysługujących uczestnikom; nie ponosi kosztów związanych z dojazdem na miejsce zbiórki i z powrotem; nie ponosi kosztów zagranicznych i krajowych rozmów telefonicznych wykonywanych z pokoi hotelowych przez uczestników wyjazdu oraz kosztów związanych z np. udostępnieniem w pokojach płatnej telewizji lub mini-baru. Ewentualne ww. koszty zostaną opłacone indywidualnie przez uczestników wyjazdu studyjnego. Roszczenia dotyczące ww. kosztów będą uregulowane w trakcie trwania wyjazdu.

5.       W wyjeździe uczestniczyć mogą tylko osoby pełnoletnie.

6.       Wymogi dotyczące kwalifikacji uczestników wyjazdu.

W wyjeździe może uczestniczyć osoba, która jest mieszkańcem województwa śląskiego i spełnia poniższe warunki

·         jest przedstawicielem jednego z LGD będących partnerami wyjazdu studyjnego

·         jest przedstawicielem samorządu,

7. W kwalifikacji uczestników brane będę pod uwagę:

a)      ocena formalna - prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy;

b)      ocena merytoryczna - spełnienie warunku opisanego w pkt. 5 i 6;

c)       kolejność zgłoszeń - decyduje data wpływu przesłania e-maila wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym do Lokalnej Grupy Działania „Zielony Wierzchołek Śląska” na adres biuro@lgd-klobuck.pl (w przypadku braku możliwości zeskanowania zgłoszenia dopuszczalne jest wysłanie zgłoszenia w wersji edytowalnej bez podpisu z zastrzeżeniem pkt 9.)

8.      Wypełnienie formularza zgłoszeniowego równoznaczne jest z potwierdzeniem chęci udziału w wyjeździe studyjnym. W przypadku braku możliwości uczestnictwa należy wskazać inną osobę, która weźmie udział w wizycie. W przeciwnym razie osoba rezygnująca zobowiązana będzie do pokrycia kosztów pobytu przypadających na jednego uczestnika.

9.  Wypełniony formularz w oryginale należy dostarczyć osobiście (lub za pośrednictwem osób trzecich) do siedziby LGD „Zielony Wierzchołek Śląska” lub przesłać pocztą (adres Lokalna Grupa Działania „Zielony Wierzchołek Śląska 42-100 Kłobuck, ul. Staszica 12).

10.  Osoby zakwalifikowane na listę uczestników otrzymają potwierdzenie udziału wraz ze szczegółowymi informacjami organizacyjnymi.

11.  Termin nadsyłania zgłoszeń do dnia 10 sierpnia 2018 r. (w przypadku pełnej list uczestników termin może ulec skróceniu).

Aktualizacja z dn. 10.08.2018 r.: Termin nadsyłania zgłoszeń zostaje przedłużony do dnia 14 sierpnia 2018 r.

 

Program:
PDFProgram Wyjzadu Rumunia.pdf

Formularz zgłoszeniowy:

DOCformularz zgłoszeniowy Rumunia.doc
 

Wersja XML