Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o naborze nr 3/2020

Ogłoszenie nr 3/2020
o naborze wniosków o udzielenie wsparcia


Lokalna Grupa Działania „ZIELONY WIERZCHOŁEK ŚLĄSKA”
ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej w zakresie przedsięwzięcia: 2.2.1


ROZWÓJ INFRASTRUKTURY KULTURALNEJ


wskazanego w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania „Zielony
Wierzchołek Śląska” na lata 2014-2020 (LSR), cel szczegółowy 2.2 Rozwój oferty spędzania wolnego czasu oraz
integracja i aktywizacja mieszkańców obszaru LGD w tym poprzez działania edukacyjno-wychowawcze
w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.


Termin składania wniosków:
od dnia 21 października 2020 roku do dnia 5 listopada 2020 roku do godziny 15:30.

 

Treść ogłoszenia:

DOCXOgłoszenie Naboru_3-2020 rozwój infrastruktury kulturalnej.docx

Procedura oceny i wyboru operacji:

PDFProcedura oceny i wyboru operacji_Podmioty inne niż LGD_13.12.2017.pdf
PDFZałącznik nr 2 do Procedury oceny i wyboru operacji_Podmioty inne niż LGD_13.12.2017.pdf


Kryteria wyboru projektów (operacji):

PDFKryteria wyboru projektow - organizacje pozarzadowe i samorzady.pdf
 

Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki:

DOCXPlanowane do osiągniecia_Nabór nr 3.2020 rozwój infrastruktury kulturalnej.docx

Miejsce udostępnienia dokumentów:
• formularz wniosku o udzielenie wsparcia,
• formularz wniosku o płatność,
• formularz umowy o udzielenie wsparcia
- dostępne są na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  http://www.arimr.gov.pl :

 

Dokumenty do pobrania ze strony ARiMR:

(I. Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej)

http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html

Wersja XML